با توجه به حساسیت بالای محصولات خشکبار و حبوبات ، شرکت نوین‌پلاستیک بسته‌بندی‌هایی تولید می‌کند که باعث جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت خشکبار و پاکت حبوبات و تعویق زمان فساد می‌شود.

برند سازی با طراحی بسته بندی خشکبار

استفاده از طرح خاص روی بسته بندی خشکبار می تواند باعث افزایش قدرت شما در بازار عرضه و تقاضا شود. استفاده از یک طرح جذاب در کنار نام برند تان می تواند کمک کند تا برند تجاری شما در ذهن مشتری حک شود. هر رنگ می‌تواند باعث شود تا مدتی ذهن مخاطب درگیر طراحی بسته بندی شما باشد.

اهمیت استفاده از پاکت های با کیفیت‎

خشکبار و حبوبات از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ بالا در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺸﺮات ﺑﺮﺧﻮردار هستند، چنانچه رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در این محصولات اﯾﺠﺎد ﺑﻮی ﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ خشکبار و حبوبات از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺧواﺳﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﺣﺸﺮات ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در آنها رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨد. نفوذ نور و هوا به داخل ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات باعث فساد سریعتر محصول می‌گردد. ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اما یکی از مهمترین نکاتی که درخصوص انبارش و توزیع این محصولات اهمیت دارد، قابلیت ضربه‌پذیری بسته‌بندی خشکبار و حبوبات می‌باشد.

خصوصیات پاکت‌های ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات

جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت‌ خشکبار و حبوبات

افزایش ماندگاری خشکبار و حبوبات

حفظ عطر و طعم خشکبار و حبوبات

چاپ ظریف و با کیفیت