پاکت بسته بندی محصولات کشاورزی

یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در فرآیند رشد و نمو گیاهان، کود و سم می‌باشد. کودها مواد مغذی و مورد نیاز را به گیاه منتقل می‌کنند و سم از آنها در برابر آفات حفاظت می‌نماید. بنابراین اهمیت استفاده از آنها در پروسه کشت یا برداشت محصول بر هیچکس پوشیده نیست استفاده از پاکت در دوران قدیم مرسوم بوده و می‌توان به این نتیجه رسید که استفاده از این محصول روشی سنتی است اما امروزه با بهره‌گیری از امکانات بروز ساخت، بسته‌بندی بذر گیاهی را به گونه‌ای انجام می‌دهند که از شکل قدیمی خود خارج شده است، پاکت ها به دلیل داشتن مواد سلولزی ارگانیک باعث می‌شوند از آسیب به طبیعت و محیط زیست جلوگیری شود. البته یکی از مواردی که پاکت را در میان مصرف‌کنندگان محبوب کرده زیبایی خاص در طرح آن می‌باشد.

خصوصیات پاکت ‌های بسته‌بندی

  • جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت ‌ها
  • افزایش ماندگاری محصولات داخل پاکت
  • چاپ ظریف و با کیفیت

 

اهمیت استفاده از پاکت های چندلایه

  • بذرهای گیاهی از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ بالا در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺸﺮات ﺑﺮﺧﻮردار هستند، چنانچه رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در این
  • محصولات اﯾﺠﺎد ﺑﻮی ﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ این محصولات از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ  ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﺣﺸﺮات ﺑﻪ راﺣتی در آنها رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨد.
  • نفوذ نور و هوا به داخل بسته‌بندی بذر گیاهی و کشاورزی باعث فساد محصول می‌گردد.
  • ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی بذر کشاورزی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  • اما یکی از مهمترین نکاتی که درخصوص انبارش و توزیع این محصولات اهمیت دارد، قابلیت ضربه‌پذیری بسته‌بندی آن می‌باشد.